Fentanyyli

Kipulaastari fentanyyli

Fentanyyli on ollut Suomessa saatavissa vuodesta 1965 alkaen injektiomuodossa ja vuodesta 1995 lääkelaastarina. Rikosteknisestä laboratoriosta ja tullilaboratoriosta saatujen tietojen mukaan laastareista tai muusta lähteestä peräisin olevaa fentanyyliä on havaittu vuodesta 2007 alkaen jonkin verran ja kasvavassa määrin. Ennen vuotta 2006 fentanyylikuolemia raportoitiin vain satunnaisesti. Vuonna 2008 huumausainekäyttöön liittyviä fentanyylikuolemia oli 15 ja vuonna 2010 niitä oli 16. Käyttäjillä ei vaikuta olevan kovin hyvää, saati vakiintunutta, kuvaa käytön riskeistä.

Hovioikeus on katsonut, että A ja B olivat olleet tietoisia siitä, että fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine ja että yhdestä Durogesic 100 µg/h -laastarista on saatavissa ainakin muutamia kymmeniä (20 – 30) väärinkäyttöannoksia ja Durogesic 50 µg/h -laastarista ainakin 10 – 15 käyttöannosta.

Ottaen huomioon, että B oli tehnyt rikoksen yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka oli ollut tietoinen fentanyylin voimakkuudesta ja laastarista saatavista käyttöannoksista, ei ollut uskottavaa, ettei B olisi tiennyt niistä. Hovioikeus ei myöskään pitänyt uskottavana, että B olisi hankkinut ja myynyt huumausainetta, jonka vahvuutta, käyttötapaa ja annoksia hän ei olisi selvittänyt. B oli itsekin kertonut lukeneensa internetistä käyttäjien kokemuksia fentanyylistä, joten hänellä oli katsottava olleen tietoa enemmän kuin hän oli kertonut. Hovioikeus katsoi B:n olleen tietoinen, että fentanyyli oli erittäin vaarallinen huumausaine ja että yhdestä laastarista sai muutamia kymmeniä käyttöannoksia.

Fentanyyli on opioidijohdos, jota voidaan verrata muihin opioideihin ja varsinaisiin opiaatteihin. Fentanyylin analgeettinen (kipua lievittävä) teho on jopa satakertainen morfiiniin verrattuna. Myös euforisoiva potentiaali on moninkertainen morfiiniin verrattuna.

Fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine (ks. KKO 2014:34, kohta 8). A:n maahantuomasta 0,9 grammasta 86,8-painoprosenttista fentanyylijauhetta olisi oikeuskäytännössä tavanomaiseksi käyttöannokseksi arvioidun 300 mikrogramman käyttöannoksen perusteella laskettuna ollut saatavissa noin 2 600 käyttöannosta eli suuri määrä käyttöannoksia (ks. KKO 2014:34, kohta 11). A ei ole kiistänyt näiden seikkojen oikeellisuutta. Hän on kuitenkin kiistänyt olleensa vielä fentanyyliä tilatessaan tietoinen tilaamastaan fentanyylistä saatavissa olevien käyttöannosten määrän suuruudesta ja aineen vahvuudesta. Tämän vuoksi asiassa on ensiksi otettava kantaa siihen, voidaanko A:n tahallisuuden katsoa kattavan rikoksen kohteena olleen fentanyylin vaarallisuuden ja siitä saatavissa olleiden käyttöannosten määrän.

Se, että fentanyyli on ollut tarkoitettu vain A:n omaan käyttöön, puhuu sen puolesta, ettei tekoa kokonaisuutena arvostellen voida pitää törkeänä. Teon kohteena on kuitenkin ollut käyttöannoksina mitaten huomattavan suuri määrä poikkeuksellisen vaarallista huumausainetta. Vaikka A:n tuttavapiiri ei hänen kertomuksensa mukaan käytä huumausaineita, ei tämän kuitenkaan voida katsoa ratkaisevasti vähentävän vaaraa siitä, että huumausainetta ajan kuluessa olisi levinnyt muillekin henkilöille.

 

Fentanyyli yliannostus

 

Fentanyyli on vaikutusmekanismiltaan ja vaikutuksiltaan lähes identtinen morfiinin kanssa. Fentanyyli on kuitenkin painoyksikköä kohden 50 – 100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini tai heroiini. Fentanyyliä voidaan käyttää suonensisäisesti, polttamalla ja imeyttämällä ihon tai limakalvojen kautta. Yleisimmät väärinkäyttötavat ovat suonensisäinen käyttö ja fentanyylilaastareiden pitäminen posken limakalvoa vasten. Suonensisäinen käyttö on näistä vaarallisempaa. Fentanyyliin liittyy muita huumausaineita suurempi virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara molemmilla yleisimmillä käyttötavoilla.

Fentanyyli uuttuu melko hyvin laastarista eri liuottimiin, esimerkiksi alkoholin ja veden sekoitukseen. Tätä liuosta voidaan ruiskuttaa suoneen. Onnistuneimmillaan uutto liuottaa noin 90 prosenttia laastarin fentanyylistä.

Vaikka huumausainerikoksissa teon törkeysarvostelu on pitkälti painottunut huumausaineen vaarallisuuden, määrän ja levitystarkoituksen arviointiin, on myös muille teko-olosuhteille perusteltua antaa merkitystä. Tässä asiassa A on Korkeimmassa oikeudessa kertonut tilanneensa fentanyyliä hetken mielijohteesta luettuaan siitä internetin keskustelupalstalta. Tilaaminen oli ollut helppoa ja nopeaa. Fentanyylin myyjiä oli ollut vain muutama, ja hän oli tehnyt tilauksen halvimman hinnan ja pienimmän tilattavissa olevan määrän perusteella. Fentanyyli ei ollut ollut A:lle entuudestaan tuttu aine, eikä hän ollut ennen tilausta tarkemmin selvittänyt sen käyttötapaa tai -annoksia. A:n kertomusta tilausolosuhteista ei ole aihetta epäillä. Edellä selostetun perusteella Korkein oikeus katsoo, ettei tekoon voida katsoa liittyvän suunnitelmallisuutta, vaan kysymys on ollut pikemminkin harkitsemattomasta teosta.

Fentanyyli vaikutus

 

Käräjäoikeus totesi todisteena esitettyyn professori X:n lausuntoon viitaten, että fentanyyli oli rikoslain 50 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu erittäin vaarallinen huumausaine, koska sen käyttöön liittyi virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara. Pienten annosmäärien johdosta fentanyyli oli vaikeasti annosteltava, ja yliannostuksesta johtuva myrkytyskuoleman riski oli erittäin suuri.

Rikoksen vaarallisuutta vähentää se, ettei A:lla ole ollut levitystarkoitusta, vaan fentanyyli on ollut tarkoitettu vain hänen omaan käyttöönsä. Käyttöannosten perusteella A:n maahantuoma fentanyyli vastaa käyttötavasta riippuen kuitenkin noin 130-260 gramman heroiinimäärää. Huumausaineen määrän ja laadun perusteella kysymys onkin varsin vahingollisesta ja vaarallisesta rikoksesta.

B on hovioikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin ostanut ja myynyt laastareita yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka on tiennyt fentanyylin olevan vahvempi huumausaine kuin heroiini. Heroiinin vaarallisuus on yleisesti tunnettu. B:n on näissä olosuhteissa täytynyt olla tietoinen siitä, että fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine.

Fentanyyli tappava annos

 

Korkein oikeus toteaa, että fentanyyli on jo vuosia huumekäytössä ollut aine, jonka ominaisuudet ja käyttöannokset ovat olleet helposti selvitettävissä. A:n teossa on ollut kysymys huumausaineen tilaamisesta internetin kautta Kiinasta. Tällainen hankintatapa on jo lähtökohtaisesti antanut aiheen selvittää tilatun aineen tarkempaa laatua ennen aineen tilaamista. Se, että A ei ole ennen tilauksen tekemistä tarkemmin selvittänyt fentanyylin vaarallisuutta eikä tilaamastaan määrästä saatavissa olevien käyttöannosten määrää, voidaan näissä olosuhteissa rinnastaa tarkoitukselliseen pysyttäytymiseen tietämättömänä näistä seikoista. Tällainen tietämättömyys ei edellä todetuin tavoin poista tahallisuutta.

Edellä selostettujen asiantuntijalausuntojen perusteella fentanyyli on luokiteltavissa vaarallisemmaksi huumausaineeksi kuin heroiini. Rangaistustason arvioinnissa voidaan siten ottaa lähtökohdaksi heroiinia koskeva rangaistuskäytäntö. Fentanyyliä koskevasta rikoksesta tuomittavan rangaistuksen tulee kuitenkin olla ankarampi kuin käyttöannosten määrät mukaan lukien vastaavan kaltaisesta heroiinia koskevasta rikoksesta tuomittavan rangaistuksen.

A:lla on ollut käytössään asiassa kirjallisina todisteina esitetyt Durogesic-laastareiden pakkausseloste ja kipulääketiedosto. Näiden perusteella A:n on täytynyt olla tietoinen siitä, että fentanyyli on hyvin vahva opioidi, sekä siitä, minkä verran laastarit sisältävät fentanyyliä. Pakkausselosteesta on myös ilmennyt, että yhdestä Durogesic 100 µg/h -laastarista riittää ohjeen mukaisessa käytössä fentanyyliä 72 tunniksi ja että fentanyylin käytön yliannostus voi johtaa muun ohella hengityksen lamaantumiseen. A:n ei itse ole väitettykään käyttäneen laastareita, joten hänellä ei ole osoitettu olleen omiin käyttökokemuksiin perustuvaa tietoa käytöstä. Laastarit ovat kuitenkin A:n tieten olleet tarkoitettu päihdekäyttöön. Hän on hankkinut laastarit myydäkseen niitä B:lle, joka on ollut Subutexin väärinkäyttäjä ja jolla puolestaan on ollut enemmän tietoa myös fentanyylistä ja sen käytöstä. Korkein oikeus pitää hovioikeuden tavoin epäuskottavana, että A olisi ilman minkäänlaista tarkempaa tietoa fentanyylin ominaisuuksista ostanut ja myynyt tai muutoin luovuttanut fentanyylilaastareita. A:n on kerrotuissa olosuhteissa täytynyt pitää vähintäänkin varsin todennäköisenä, että kyse on erittäin vaarallisesta huumausaineesta.

Fentanyyli kokemuksia

 

Hovioikeus lausui olevan riidatonta, että fentanyyli oli erittäin vaarallinen huumausaine. Oikeuskäytännössä huumausaineen määrän arvioinnissa oli lähtökohtana pidetty siitä saatavien tavanomaisten käyttöannosten määrää.

Arvioidessaan sitä, oliko kysymyksessä suuri määrä huumausainetta, käräjäoikeus katsoi, että sumutteena käytettynä U-47700:n tavanomainen käyttöannos oli 10 milligrammaa. A:n hankkimasta 3,1 grammasta oli siten saatavissa 310 käyttöannosta. Ennakkopäätöksessä KKO 2014:34 oli katsottu, että 308-550 käyttöannosta fentanyyliä oli suuri määrä huumausainetta. Kun otettiin huomioon, että fentanyyli on morfiinia jopa sata kertaa voimakkaampi ja U-47700 puolestaan 7,5 kertaa potentimpi kuin morfiini, ei 310 käyttöannosta U-47700 -ainetta ollut vielä pidettävä suurena määränä huumausainetta. Tässä arvioinnissa käräjäoikeus otti huomioon myös sen, että U-47700:n kerta-annos oli vaikutusajaltaan lyhyt.

Korkein oikeus katsoo edellä selostetuista lausunnoista yksiselitteisesti ilmenevän, että fentanyyli on ominaisuuksiensa vuoksi rikoslain 50 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu erittäin vaarallinen huumausaine. A ja B eivät ole tätä seikkaa kiistäneetkään.

Kipulaastari fentanyyli

Mitä on fentanyyli

 

Fentanyylin väärinkäyttöä on esiintynyt 1990-luvun lopulta lähtien yhä lisääntyvässä määrin. Fentanyylin annokset vaihtelevat erityisesti henkilölle kehittyneen toleranssin mukaan. Fentanyyli on harvoin ensimmäinen väärinkäytetty opioidi. Opioideja aiemmin käyttämättömälle henkilölle, jolle ei ole kehittynyt toleranssia opioidiryhmän lääkeaineille, tavanomaisen aloitusannoksen todetaan lausunnossa olevan 25 – 50 µg, joskin toisaalla lausunnossa aloitusannokseksi on mainittu 50 – 100 µg. Opioideihin tottumattomalle henkilölle noin 300 µg on jo hengenvaarallinen kontrolloimattomissa olosuhteissa. Tavanomainen kerta-annos suonensisäistä fentanyyliä henkilölle, jolle on muodostunut keskivahva toleranssi opioideja kohtaan, on noin 300 µg. Voimakkaan opioiditoleranssin omaava henkilö saattaa sietää fentanyyliä suonensisäisesti jopa yli 1 mg:n kerta-annoksena. Kuolettavan annoksen arvioidaan olevan tolerantille henkilölle noin 2 mg, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta.

Fentanyyli on vaarallinen etupäässä sen nopean imeytymisen, tehokkuuden eli pienen annoksen sekä kuolemaan helposti johtavan myrkyllisyytensä vuoksi. Yliannos johtaa nopeasti hengityslamaan ja kuolemaan. Väärinkäyttötavat ovat samanlaisia kuin opioideilla ja opiaateilla: suonensisäinen käyttö, polttaminen, nuuskaaminen sekä imeyttäminen ihon ja limakalvojen läpi. Kipulääkelaastareina ja niiden paloina fentanyyliä on nielty ja eri tavoin poltettu. Euforian saavuttamiseen tarvittava annos on yksilöllinen ja sitä nostaa väärinkäytön myötä kehittyvä toleranssi. Yleisimmät käyttötavat ovat suonensisäinen käyttö ja imeyttäminen limakalvojen läpi. Lääkkeen nopea imeytyminen limakalvojen läpi on selkeä merkittävän yliannostuksen riskitekijä ja samalla siis myös merkittävä kuolemanriski.

Fentanyyli täyttää sekä suonensisäisesti käytettynä että imeskelykäytössä erittäin vaarallisen huumausaineen kriteerit. Yliannoksen tyypillisimmät myrkytysoireet ovat hengityslama, keskushermoston lama eli kooma, lihasjäykkyys ja pienet silmien mustuaiset. Lisäksi verenpaine laskee ja suoliston toiminta lamaantuu. Fentanyylin voimakkuuden vuoksi on yliannostuksen riski suuri ja kuolemaan johtava hengityslama voi ilmaantua nopeasti. Yliannostusriskiä lisää yhteiskäyttö muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kuten bentsodiatsepiinien, alkoholin tai muiden opioidien kanssa. Fentanyylin vieroitusoireet ovat vastaavat kuin heroiinilla eli flunssamainen olo, ripuli, vapina, levottomuus, ahdistuneisuus sekä voimakkaat lihas- ja vatsakivut. Vuonna 2010 fentanyyli aiheutti Suomessa 16 myrkytyskuolemaa.